Giới thiệu
Máy phay CNC

 

Vi nhng thiết b đy đ và dng c đo chuyên dng

chúng tôi có th làm ch được đ chính xác và v m

quan ca sn phm