Giới thiệu
Máy cắt dây

 

Máy cắt dây xung điện với độ chính xác 5 micron. 

Hệ thống xỏ dây tự động

Chức năng U-V cho góc nghiêng tới 15o