Giới thiệu
Máy bắn điện

 

Máy gia công xung điện có khả năng kết

hợp 3 trục X, Y, Z dễ dàng giải quyết những

vấn đề trong gia công.